Integritetspolicy Vendex Media

Integritet och säkerhet

Välkommen till vår sida som ger dig information kring integritet och säkerhet när du använder dig av vår hemsida och våra tjänster. Vi på Vendex AB (Vendex Media) värnar om att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. GDPR, är den nya lagen för behandling av personuppgifter och som innebär att samma regler ska gälla i hela EU hur personuppgifter får behandlas. GDPR säger att företag och myndigheter får behandla personuppgifter, men att det tydligt måste framgå varför de behandlas. Vi vill lyfta fram följande:

  • Tydliggöra ansvaret för att skydda din integritet och rättighet.
  • Hur vi behandlar de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra bästa möjliga tjänster och service inom redovisning, lönehantering, rådgivning, individ- och verksamhetsutveckling.
  • För oss är det viktigt att vi lever upp till de krav som ställs och att GDPR efterlevs.

Vendex Media som personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet för att fullfölja avtal och efterleva gällande lag.

Vi är också personuppgiftsansvariga för personuppgifter som vi samlar in på vår hemsida och som vi får oss tillhanda utan att efterfrågat personuppgifterna. Det innebär att du som besökare på vår hemsida är medveten om att vi samlar in vissa personuppgifter. Syftet är för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse på vår hemsida. Du har också möjlighet att fylla i ett formulär på hemsidan för att vi ska kunna kontakta dig. Personuppgifterna delas inte till tredje part utan att du själv har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller gällande lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på betryggande sätt. Rättslig grund är samtycke eller intresseavvägning.

Personuppgifter som utan begäran skickas in till Vendex Media sparas i högst en månad med undantag för ansökningar, supportfrågor och avtalsärenden.

Du har när som helst rätt att begära tillgång och rättelse av personuppgifter. Rätten till radering kan begäras under förutsättning att de inte behövs att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Dessa skyldigheter finns tex i bokföringslagstiftningen.

Vendex Media som personuppgiftsbiträde

Vi, som är personuppgiftsbiträde, behandlar endast de personuppgifter som kunderna ger oss tillgång till och på det sätt som Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar. Kunderna, som är personuppgiftsansvarig, ansvarar för att det finns laglig grund till behandlingen av personuppgifter och ger oss instruktioner hur personuppgifter ska behandlas.

Vårt syfte för att behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde är för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot våra kunder enligt avtal och gällande lag.

Underbiträden till Vendex Media

Vendex Media använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Vi förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kommer att ändras och uppdateras kontinuerligt, speciellt om lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du tar del av den senaste versionen.

Övrig information

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida:

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/